Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах ажлыг зохион байгуулж байна

Төвийн үйл ажиллагааны талаар дүүргүүдийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, өрхийн эмнэлэгүүдээр танилцуулга тарааж сурталчилах, сувилалд илгээх бичиг байгуулах ажлын хүрээнд 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, Халамж, Үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд байгууллагын мэдээ, мэдээллийг хүргэн ажиллаа.