Дүгэрсүрэн

Эмч, бусад ажилчдын харилцааны соёл,  зөвлөгөө, эмчилгээ, үйлчилчилгээ сэтгэлд хүрч байна. Мөн эрүүл, амттай хоолоор үйлчилгээ үзүүлсэнд сэтгэгдэл өнлөр, амарлаа. Баярлалаа та бүхэнд. Иргэн Дүгэрсүрэн